Luật chơi Poker cơ bản

Poker là một trò chơi bài rất phổ biến và có nhiều phiên bản khác nhau. Tuy nhiên, dưới đây là một số luật chung của trò chơi Poker:

  1. Số lá bài: Một bộ bài Poker gồm 52 lá.
  2. Số người chơi: Trò chơi có thể chơi bởi 2 đến 10 người.
  3. Mục đích: Mục đích của trò chơi là sắp xếp các lá bài của mình thành một hoặc nhiều tổ hợp giá trị cao nhất.
  4. Cách chia bài: Sau khi các người chơi đã đặt cược, người chia bài sẽ chia cho mỗi người 2 lá bài, và sau đó sẽ chia một số lá bài lên bàn (gọi là “flop”). Tiếp theo, người chia bài sẽ chia một lá bài nữa lên bàn (gọi là “turn”), rồi cuối cùng là một lá bài cuối cùng (gọi là “river”).
  5. Vòng đặt cược: Sau khi bài được chia, các người chơi sẽ tùy ý đặt cược hoặc rút bỏ, và quá trình này sẽ lặp lại cho đến khi có một người còn lại hoặc tất cả các người đều hạ bài.
  6. Xác định người chiến thắng: Sau khi vòng đặt cược kết thúc, các người chơi sẽ so sánh các tổ hợp bài của mình với nhau để xác định người chiến thắng. Tổ hợp bài giá trị cao nhất là người chiến thắng.
  1. Các tổ hợp bài: Các tổ hợp bài bao gồm Straight Flush, Four of a Kind, Full House, Flush, Straight, Three of a Kind, Two Pair, Pair, và High Card.
  2. Đặt cược: Các người chơi có thể đặt cược hoặc rút bỏ bất cứ lúc nào trong vòng đặt cược. Các người còn lại phải đặt cược bằng hoặc cao hơn cược trước đó hoặc hạ bài.
  3. Blinds và Antes: Trong một số phiên bản của Poker, có thể có một hoặc hai người phải đặt một khoản tiền nhất định trước khi bài được chia (gọi là “blind” hoặc “ante”).

Bài viết liên quan

+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$